Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Małopolski
+48 697 020 093
Hajder@wp.pl

DOKUMENTY

KASACJA HAJDER

Podczas kasacji pojazdu jest sprawdzana tożsamość osoby złomującej samochód, ewentualnie upoważnionej do złomowania. Sprawdzamy dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu się z dowodem osobistym właściciela pojazdu. Sprawdzamy czy numer identyfikacyjny pojazdu wpisany w dowodzie rejestracyjnym pokrywa się z polem numerów nabitym na karoserii pojazdu.

Aby sprawdzić te wszystkie dane osoba, złomująca pojazd musi zabrać ze sobą:

  1. Dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem zameldowania i numerem pesel właściciela pojazdu;
  2. Dowód rejestracyjny, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu, lub gdy został zatrzymany przez policję kserokopia dowodu, potwierdzona przez właściwy wydział komunikacji;
  3. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Odpowiednia adnotacja znajduje się w dowodzie rejestracyjnym na ostatniej stronie. Jeżeli była wydana na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego znajduje się seria i numer karty pojazdu. Natomiast jeżeli nie była wydana, odpowiednia informacja jest zamieszczona również na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego; Jeżeli karta pojazdu została zagubiona lub zniszczona, konieczne jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia, ktore można pobrać klikając tutaj.
  4. Gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel to najlepiej, aby obaj współwłaściciele stawili się podczas złomowania w siedzibie naszego złomowiska. Jeżeli jest to niemożliwe z jakichś przyczyn, współwłaściciel może upoważnić drugiego do wyzłomowania pojazdu,dowód osobisty tej osoby też trzeba mieć z sobą lub kserokopię dowodu. Odpowiednie upoważnienie można pobrać klikając tutaj.
  5. Gdy pojazd jest zarejestrowany na firmę należy dołączyć KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.
  6. Jeżeli pojazd nie został przerejestrowany, trzeba okazać umowę sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu. Ważne jest aby załączone umowy sprzedaży udowadniały ciągłość pomiędzy osobą widniejącą na dowodzie rejestracyjnym a ostatnim właścicielem.

Wzór oświadczenia o utracie karty pojazdu

Wzór upoważnienia do wyzłomowania pojazdu